Repræsentantskabsmøde i SVS 06022023

HOF Klubhus Banetoften 74

Der var følgende fremmødte:

Medlem

Stemmevægt

Aulum-Haderup Sportsfiskerforening

434

Felsted Kog Enge

4

Holstebro og Omegns Fiskeriforening

1249

Jacob Nielsen

 

Jens Kr. Buskov

 

Konsortiet Hestehaven

5

Konsortiet Postens Hul

7

Lystfiskerforeningen af 1926

850

Lystfiskerforeningen Aros

 

Råsted Konsortiet

15

Skyttekonsortiet

15

Vemb Lystfiskerforening

149

Øster Burlund

1

Ørre-Sinding Lystfiskerforening

60

I alt

2789

 

Fra FU: Gunnar Pedersen (GP), Torben Thinggaard (TT), Carsten Keis Fomsgaard (CKF), Flemming Lehbert (FL) og Poul Aagaard (PAa).

 1. Frederik Aagaard (FAa) blev valgt som dirigent. FAa konstaterede, at RP var varslet rettidigt i henhold til vedtægten for SVS. Der var ingen indvendinger og formanden fik ordet til aflæggelse af beretning.
 2. Beretningen kan ses i SVS’ arkiv. Der var spørgsmål til havørredens meget lille bestand, okkeranlæg og Holstebro Kommunes plan for sikring mod oversvømmelse. Disse 3 emner giver anledning til bekymring. Efter lidt diskussion blev beretningen godkendt.
 3. CKF fremlagde regnskab og budget. Beretningen blev godkendt.
 4. Udvalgsberetninger. Der er ingen udvalg. TT redegjorde for indsatsen for vandløbsforbedringer og problemerne med de mange bæverdæmninger. John Balleby (JB) redegjorde for indsatsen mod skarv. Reguleringen er blevet sværere med nye reguleringsbestemmelser. Det er især et problem, at skarv ikke må reguleres i Felsted Kog.
 5. Indkomne forslag. Vemb Lystfiskerforening (VL): Hvis et medlem af SVS må ekskludere et medlem som følge af en overtrædelse af myndighedernes regler for fiskeri i fiskevand i SVS-regi, gælder ekskluderingen også i alle andre medlemmer i SVS. FU kunne ikke støtte forslaget, idet en juridisk bedømmelse vurderede, at forslaget krænkede reglerne for GDPR. VL valgte derfor at frafalde forslaget.
 6. Formanden fremlagde handlingsplanen, der fremdeles sigter på vandløbsforbedringer, skarvregulering, bæverproblemet, spærringen ved kraftværkssøen og kommunens plan for løsning af problemet med oversvømmelse i Holstebro samt økonomien for det kommende år. Vandpleje er både dyr og nødvending. Der blev peget på den løsning, som bruges ved Skernå (laksekort). De fleste erkendte behovet for at fremskaffe flere midler. Handlingsplanen blev godkendt.
 7. Kontingentet fastholdes, men meterprisen for A-vand (Storås hovedløb nedstrøms kraftværket) hæves fra 1,5 kr til 2,0 kr. Forslag vedtaget.
 8. GP blev genvalgt som formand. Karl Ove fra Postens Hul anfægtede forinden opgørelsen af HOFs fiskevand, idet Holstebro Kommune og HOF sammen disponerer over nogle strækninger. Herved fik HOF sin laksekvote øget. GP erkendte, at dette var sket tidligere, men at det er blevet rettet, således at der ikke sker dobbelttælling af disse strækninger. GP ønskede ikke formandsposten, hvis der ikke var tillid til hans redegørelse om spørgsmålet. CKF oplyste, at man som udgangspunkt brugte bredejernes indberetninger af antal meter åbred. Desuden blev vedtægtens § 5 stk. 2 anfægtet. FU mener dog ikke tolkningen kan forstås på anden måde end at medlemmer ikke aktivt må forsøge at overtage andre medlemmers fiskerettigheder. De fleste var enige i denne tolkning.
 9. Kassereren blev genvalgt.
 10. PAa modtog ikke genvalg. Niels Chr. Rønhøj blev valgt.

12 Jacob Nielsen var fraværende og havde ikke ytret sig i forhold til suppleant-posten. Brian Sloth blev valgt som 1. suppleant.

 1. Begge bilagskontrollanter, Kr. Ø. Pedersen og Claus Jensen, blev genvalgt..
 2. Jens Hvam blev genvalgt som 1. suppleant for bilagskontrollørerne.
 3. Eventuelt. Grundet den lille og faldende havørredbestand blev en fredning i SVS-regi drøftet. Spørgsmålet rejses på en ekstraordinær generalforsamling. I henhold til vedtægtens § 7 pkt. 10 kan et flertal af FU eller repræsentantskabet indkalde til en sådan. Et flertal i FU besluttede, at der skal indkaldes. Formanden sørger for dette.

Ved sin fratræden opfordrede PAa til at slutte op om SVS og mindede om, at laksefiskeriet i disse år er ”de gode gamle dage”. Han fremhævede desuden TTs og JBs store indsats for Storås fiskebestande og GPs indsats på den politiske front og i diverse fora. Og ikke mindst, at der er brug for alle gode kræfter.

Karl Ove (Postens Hul) efterlyste oplysning om, hvem der var ansvarlig dobbelttællingen. GP henviste til tidligere bemærkninger (pkt. 9). Dirigenten afbrød videre diskussion.

Herefter fik formanden ordet og takkede PAa for sin mangeårige indsats og de mange faglige input.

Dirigenten erklærede RP for afsluttet, og SVS var herefter vært et beskedent traktement.