Repræsentantskabsmøde for SVS 17. februar 2020.

 

Mødet blev afholdt i HOFs klublokale på Banetoften 74 i Holstebro

 

Fremmødte fra bestyrelsen: Gunnar Pedersen (GP), Torben Thinggaard (TT), Finn Kragelund (FK), Carsten Fomsgaard (CF) og Poul Aagaard (PAa).

 

 

Fremmødte medlemmer:

3

Medlem

Antal stemmer

Aulum Haderup

474

Vemb Lystfiskerforening

153

HOF

989

LF 26

750

Postens Hul

7

Jacob Nielsen (JN)

1

Råsted Konsortiet

16

Konsortiet Hestehaven af 2013

5

Felsted Kog Enge 2019

4

 

Dagsorden i henhold til vedtægten.

 

 1. Frederik Aagaard (Vemb Lystfiskerforening) blev valgt til dirigent. FAa konstaterede, at mødet var lovligt varslet, og da ingen protesterede, blev ordet givet til formanden.
 2. Formanden aflagde beretning. Beretningen lægges hjemmesiden. Claus Jensen efterlyste mailadresser til indberetning ved i forbindelse med fejlregistrering af fangst. GP vil lave et lille notat om genudsætning. FK efterlyste resultatet af forårets lakseundersøgelse ved Vemb. Flemming Lehbert spurgte, om der var en statistik over fiskeriindsatsen. GP oplyste, at en sådan findes ikke. Beretningen blev godkendt.
 3. FK redegjorde for regnskabet. På grund af lav aktivitet som følge af megen regn er kassebeholdningen god. Regnskabet blev godkendt.
 4. Der er stadig ikke oprettet udvalg. John Balleby, FK og TT er meget aktive i vandplejen og der blev udtrykt anerkendelse af indsatsen til at fortsætte med sin indsats. TT nævnte også skarvbekæmperne og dem som arbejder med biotopforbedringer. I Vegen Å har FK fået lavet mange gydebanker. TTs egen indsats med stenbiderne og deltagelse i diverse arbejdsgrupper bør også nævnes. TT oplyste, at der er fundet signalkrebs i Therkilds Bæk.
 5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 6. Handlingsplanen er uændret og blev godkendt. Kan ses på hjemmesiden.
 7. Kontingent fastholdes
 8. TT genvalgt til FU. FK modtog ikke genvalg. Carsten Fomsgaard udtrådte og Flemming Lehbert blev valgt
 9. CF blev valgt til kasserer
 10. JN genvalgt (suppleant)
 11. Kristian Ø. Pedersen og Claus Jensen genvalgt (bilagskontrollanter)
 12. Jens Hvam genvalgt (suppleant til bilagskontrollanter)
 13. GP har talt med Lars Østergaard om nedsættelse af et kontroludvalg bestående af kontrollørerne. Hensigten er at få en ensartet kontrol, og at alle kontrollører kan kontrollere hos alle medlemmerne. Nogle medlemmer er stærke modstandere af dette. GP bad medlemmerne overveje til næste møde. GP nævnte, at SVS får en del hjælp fra DSF og ønskede derfor, at SVS kunne blive medlem. Der var nogen modstand mod dette.
 14. Dirigenten afsluttede mødet.

 

Herefter var der plads til gode historier, diskussioner, øl, vand, brød, kaffe og kage. FK serverede røget Storålaks med rævesovs.

 

 

Referent Poul Aagaard