Vedtægter for samarbejdet omkring Storås vandsystem er vedtaget på generalforsamlingen d. 18. februar 2009.

Ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2013.
Senest ændret på generalforsamlingen den 21. februar 2022.


§ 01: Navn og område.

1.1
Foreningens navn er Sammenslutningen ved Storå.
1.2
Vedtægterne omfatter det arbejde, der udføres i og omkring Storå med alle tilløb fra udspring til og med det til enhver tid værende fredningsbælte udenfor slusen ved Thorsminde.

§ 02: Formål.

2.1
Sammenslutningen skal samle alle, der kan være medlem, så der opnås størst mulig vægt i indflydelse på sager, hvor der kan skabes enighed medlemmerne imellem.
2.2
I sager, hvor medlemmerne er enige om sigtet, optræder sammenslutningen som samlet talerør overfor myndigheder.
2.3
Sammenslutningen skal arbejde for at opnå tilstande som beskrevet i visionsafsnittet.
2.4
Sammenslutningen skal etablere et system til opsamling af data, der kan bidrage med viden om fiskebestande.

§ 03: Vision:

3.1
Fiskebestanden i Storås vandsystem bliver selvreproducerende.
3.2
Storå er fri for spærringer fra udspring til udløb i havet.

§ 04: Medlemmer.

4.1
Medlem kan være foreninger, konsortier og enkeltpersoner, der har fiskerirettigheder langs Storåsystemet.
4.2
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Kontingent refunderes ikke.

§ 05: Medlemspligter.

5.1
Medlemmet skal optræde loyalt overfor beslutninger, der er truffet i sammenslutningen.
5.2
Sammenslutningens medlemmer må ikke overtage eller forsøge at overtage et andet medlems dokumenterede rettigheder uden dette medlems skriftlige samtykke. Ved rettigheder, der er udløbet, skal sammenslutningens medlemmer sikre sig skriftligt, at det andet medlem er blevet tilbudt forlængelse, men har afslået.
5.3
Medlemmet har pligt til at deltage i vandplejearbejdet.
5.4
Medlemmet skal deltage i opfyldelse af udsætningsplanen for Storå.
5.5
Medlemmet skal sikre, at alle love og regler fra offentlige myndigheder om fiskeri i Storåsystemet overholdes. Såfremt medlemmet ikke selv er i stand til at opfylde reglerne, skal der indgås aftaler med en eller flere øvrige medlemmer om dette.

§ 06: Medlemsrettigheder.

6.1
Medlemmet er suveræn i egne anliggender.
6.2
Medlemmet har adgang til de i fællesskab indsamlede data.
6.3
Medlemmet har lige ret til at påvirke hvilke emner, der optages til forhandling og beslutning.
6.4
Såfremt myndigheder med baggrund i bekendtgørelser om særlige fiskeriregler i Storåsystemet ønsker at tildele rettigheder til hjemtagelse af fiskearter, fordeles disse rettigheder i forhold til det enkelte medlems andel af kilometer fiskevand iflg. den årlige bekendtgørelse.

§ 07: Øverste ledelse.

7.1
Sammenslutningen ledes af et repræsentantskab, hvortil hvert enkelt medlem udpeger en deltager.
7.2
Der afholdes møde i repræsentantskabet i februar måned.
7.3
Repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde følgende dagsorden:

01) Valg af dirigent
02) Formandens beretning
03) Kassererens beretning
04) Udvalgsberetninger
05) Indkomne forslag
06) Formanden fremlægger forretningsudvalgets forslag til handlingsplan med tilhørende økonomi for det kommende år til godkendelse.
07) Fastlæggelse af kontingent.
a) Grundkontingent
b) Vandløbsstrækninger, der af DTU defineres som laksefiskevand, afregner pr. meter i forhold til vedtaget vandplejebeløb under pkt. 06
c) Så længe myndighederne har særlige bestemmelser for området øst for søen, afregnes der forholdsvist.
08) Valg af formand efter tur
09) Valg af kassereren efter tur
10) Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer efter tur
11) Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget
12) Valg af 2 bilagskontrollanter
13) Valg af 1 suppleant for bilagskontrollanterne
14) Eventuelt

7.4
Valg er 2-årige, således at formand og et medlem er på valg i ulige år, og at kasserer og 2 medlemmer er på valg i lige år.
7.5
Forretningsudvalget forestår mødeindkaldelse, der udsendes 8 uger før februarmødet.
7.6
Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afgørelse. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen, skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før februarmødet. Indkomne forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 3 uger før Repræsentantskabsmødet. Forslag kan kun stilles af den, som medlemmet har oplyst repræsenterer denne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde af repræsentanten eller dennes ved fuldmagt oplyste suppleant.
7.7
Forretningsudvalget fører referat af alle møder. Dette skal være udsendt til alle medlemmer inden 14 dage efter mødets afholdelse.
7.8
Forretningsudvalget fører en opdateret liste over medlemmerne samt disses repræsentation.
7.9
Forretningsudvalget er ansvarlig for, at der med udgangspunkt i vision og formål udarbejdes og vedtages en målsætning med tilhørende tidsplan.
7.10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når et flertal i forretningsudvalget eller et flertal i repræsentantskabet begærer det. Det skal afholdes senest 1 måned efter at begæring indeholdende dagsordenspunkter er fremsat til formanden. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen kan kun indeholde de i begæringen fremsatte punkter.

§ 08: Forretningsudvalg:

8.1
På mødet i februar vælges et forretningsudvalg på 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges af repræsentantskabet. Øvrige opgaver og ansvarsområder fordeler forretningsudvalget selv mellem sig.
8.2
Forretningsudvalget forestår mellem hvert møde kontakten til myndigheder og andre samarbejdsrelationer således, at vedtagne beslutninger søges fremmet.
8.3
Forretningsudvalget fører referat af alle møder. Dette skal være udsendt til alle medlemmer af SvS inden 14 dage efter mødets afholdelse.

§ 09: Afstemninger:

9.1
Valg foretages ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt ét medlem ønsker det, skal afstemning foretages skriftligt.
9.2
Medlemmerne er stemmeberettigede med én stemme pr. medlem i medlemsforeningen.
9.3
Beslutningspunkter kræver 95% enighed.

§ 10: Økonomi

10.1
Det enkelte medlem varetager selv egne udgifter i forbindelse med deltagelse i repræsentantskabsmøderne.
10.2
I det omfang sammenslutningen afholder fællesudgifter, der ikke kan afholdes af det indbetalte beløb, er medlemmet pligtig til at indbetale sin forholdsmæssige forpligtigelse.
10.3
Kontingent efter stiftelsesåret skal være indbetalt senest den 1. marts på sammenslutningens bankkonto.
10.4
Kontingent og andre medlemsbidrag fastlægges af repræsentantskabet. Medlemmet har fortrin til det beløb, der er indbetalt til vandpleje. Uforbrugte beløb i et år kan udloddes til vandløbsprojekter i sammenslutningens regi.

§ 11: Tegning:

11.1
Sammenslutningen tegnes udadtil af formanden.
11.2
Forretningsudvalget kan som en del af forretningsordenen meddele prokura til bankkonti.

§ 12: Opløsning.

12.1
Opløsning kan finde sted, når det er vedtaget på et ordinært repræsentantskabsmøde med ¾ flertal og på et efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde med over ½ af de fremmødtes stemmer.
12.2
Eventuelle aktiver skal anvendes til fordel for Storå-systemet.