Persondatapolitik

Sammenslutningen ved Storå er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger, som behandles om medlemmer, frivillige ledere, fangstrapportører og øvrige fysiske personer, som vi har samarbejdsaftaler med. I denne persondatapolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt. Sammenslutningen ved Storå optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål, personoplysninger indsamles og behandles til, og at vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Sammenslutningen ved Storå har aftaler med organisationer og virksomheder om visse databehandlinger som udføres for os som dataansvarlig. Det drejer sig om

  • Danmarks Sportsfiskerforbund omkring hjemmeside

Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter medlemsadministration med kontingentopkrævning og samling af rapporter om fangster i henhold til myndighedskrav. Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Administration af frivillige ledere

Vi orienterer internt vore frivillige ledere om vores behandling af personoplysninger om dem. Vi offentliggør kontaktoplysninger med billede om vore frivillige ledere på foreningens hjemmeside

Medlemsadministration

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores medlemmer. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser om information m.m.

I forhold til samarbejdet med vore medlemmer indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger. Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail-korrespondance.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores forening og gennemførelse af forpligtelser over for vores medlemmer.

Aftalepartnere

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores aftalepartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af tjenesteydelser og almindelig information.

I forhold til aftalepartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger om relevante kontaktpersoner. Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail-korrespondance.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores forening og den almindelige foreningsdrift.

Markedsføringsaktiviteter

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængigt af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom vore databehandlere, kommuner, Fiskeristyrelsen og forskningsinstitutioner.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Vore indsamlede personoplysninger er kun tilgængelige for den dataansvarlige i foreningen, men kan naturligvis i uddrag anvendes af enkelte frivillige ledere i forbindelse med nødvendig kontrol og administration af medlemsaktiviteter.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Visse lovregler forpligter dog foreningen til at opbevare oplysninger eller dele deraf i længere tid, typisk 5 år eller kortere.

Herudover vil visse personoplysninger med historisk værdi blive opbevaret i længere tid til statistik og lignende

Registreredes rettigheder

De personer, vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, vi behandler
  • retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at få udleveret oplysninger om sig selv (dataportabilitet)
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger

Vores fulde kontaktoplysninger er:

Sammenslutningen ved Storå
v/formand Gunnar H. Pedersen
Ove Krarups Vej 17
6990 Ulfborg
CVR-nr. 17804219

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: formand Gunnar H. Pedersen

Telefon: 20 46 82 58
E-mail: gunnar@houlbypedersen.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.svstoraa.dk

Denne politik har versionsnummer 1 og er gældende fra den 28.02.2019.