Handleplan - vedtaget på Repræsentantskabsmødet d. 21. februar 2022

  • At fortsætte vandplejearbejdet
  • At SvS fortsætter med at fastholde diskussionen omkring Vandkraftsøen og Stryget.
  • At SvS fortsat indsamler data for vandløbsforbedringer i Storå-systemet til database på hjemmesiden.
  • At SvS forsøger at etablere en tilsvarende database over gydelokaliteter i Storå-systemet.
  • At SvS fortsætter informationen om fiskeundersøgelser.
  • At SvS fortsætter med mødedeltagelse i relevante fora og afgive høringssvar
  • At SvS fortsat søger om tilladelse til regulering af skarv

Økonomi:

Den betydende økonomi omkring handleplanen drejer sig naturligt nok om vandplejearbejdet.

Vi søger møder med Holstebro Kommune og Herning Kommune, hvor vi vil forsøge at lægge en samlet strategi for vandplejen 2022.

Det er rimeligt at antage, at der fortsat skal udføres vandløbsforbedringer i Vegen Å-systemet, da det hidtidige arbejde har givet endog meget gode resultater.

Ørbæk kunne være interessant.

Vi ønsker også at diskutere sandfang med kommunerne.

Vi håber, at der kan laves vandpleje til fordel for den stærkt truede stalling Nybro Mølle. Stallingen findes her fåtalligt og må antages at være den sidste del af en egentlig stallingebestand i Storå-systemet.

Det var faktisk på plads til 2020, men der kom pludseligt forhindringer, der aflyste projektet.

Vi kan ikke opstille en samlet økonomi, da det bl.a. afhænger af, hvad kommuner og lodsejere vil være med til.

Der henstår uforbrugte midler, der bringes i spil til projekter i 2022.

Vi er heller ikke fremmed for at søge ekstern finansiering.