Referat fra Repræsentantskabsmøde for SVS 28. februar 2019.

Mødet blev afholdt i HOFs klublokale på Banetoften 74 i Holstebro

Fremmødte fra bestyrelsen: Gunnar Pedersen (GP), Torben Thinggaard (TT), Finn Kragelund (FK), Carsten Fomsgaard (CF) og Poul Aagaard (PAa).


Fremmødte medlemmer:

Medlem   Antal stemmer
Aulum Haderup 532 stemmer
Vemb Lystfiskerforening 163 stemmer
HOF 931
LF 26 750
Vinding Vind 23
Postens Hul 7
Jacob Nielsen (JN) 1
Råsted Konsortiet 14

Dagsorden i henhold til vedtægten.

1. Frederik Aagaard (Vemb Lystfiskerforening) blev valgt til dirigent. FAa konstaterede, at mødet var lovligt varslet, og da ingen protesterede blev ordet givet til formanden.


2. Formanden aflagde beretning. Beretningen lægges hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.


3. FK redegjorde for regnskabet. På grund af høj aktivitet er kassebeholdningen lav. Regnskabet blev godkendt.


4. Der er stadig ikke oprettet udvalg. John Balleby, FK og TT er meget aktive i vandplejen, og der blev udtrykt anerkendelse af indsatsen til at fortsætte med sin indsats. JB nævnte også skarvbekæmperne, og TT omtalte dem som arbejder med biotopforbedringer. I Vegen Å har TT og FK fået lavet mange gydebanker. TTs egen indsats med stenbiderne og deltagelse i diverse arbejdsgrupper bør også nævnes. Jimmy Käehne præsenterede den nye hjemmeside, som hostes af Danmarks Sportsfiskerforbund. Ordningen og hjemmesiden fik meget ros.


5. Indkomne forslag. Der er indkommet 3 forslag:


1) Stallingen er på grund af nogle finesser pt ikke fredet. HOF foreslog en frivillig fredning, som de fremmødte medlemmer stemte for.


2) HOF foreslog, at kontrollanterne skulle kunne kontrollere hos alle medlemmer af SVS. En sådan ordning findes ved Skjern å. Der var der ikke enighed om. Nogle var usikre over for, hvilke regler man opererede under. Synspunktet hos nogle var, at kontrollanterne arbejder som myndighedspersoner og kan som sådan færdes på relevante steder i udøvelsen af deres opgave.
På grund af uklarhed om dette, blev forslaget frafaldet.
GP tager et møde med Fiskerikontrollen for at få fakta på plads.

3) HOF foreslog, at der indføres fiskestop ved høj vandtemperatur. Det blev vedtaget med følgende ordlyd:

Hvis vandtemperaturen målt ved Rensningsanlægget i Holstebro når 18 gr. kl. 10.00, og vejrudsigten tilsiger, at der ikke umiddelbart er udsigt til et temperaturfald, lukkes der for fiskeri i de dele af Storå-systemet, der administreres af medlemmer af sammenslutningen.
Lukningen sker med virkning fra det kommende døgns begyndelse.

Når vandtemperaturen målt ved Rensningsanlægget i Holstebro herefter falder til 17 gr. kl. 16.00, og vejrudsigten tilsiger, at der ikke umiddelbar er udsigt til en temperaturstigning, åbnes der for fiskeri i de dele af Storå-systemet, der administreres af medlemmer af sammenslutningen.
Åbningen sker med virkning fra det kommende døgns begyndelse.

Der informeres om både lukning og åbning af fiskeriet til SvS-kontaktpersonen samt på SvS-hjemmesiden.

6. Handlingsplanen er uændret og blev godkendt.


7. Kontingent fastholdes


8. GP genvalgt og fortsætter som formand


9. FK (kasserer) Ikke på valg


10. PAa genvalgt (forretningsudvalg)


11. JN genvalgt (suppleant)


12. Kristian Ø. Pedersen og Claus Jensen genvalgt (bilagskontrollanter)


13. Jens Hvam genvalgt (suppleant til bilagskontrollanter)


14. Eventuelt.
Claus Jensen gjorde opmærksom, at vedtægten gør det praktisk talt umuligt få ændret noget, da det kun kræver, at 5 % stemmer imod. GP redegjorde for den historiske baggrund. Allerede fra starten var der megen mistro mellem medlemmerne, og derfor beskytter vedtægten i høj grad mindretal men med ovennævnte ulempe.


TT gjorde opmærksom på GPs deltagelse i diverse organer (sæler, skarv, bævere, vandplan, lokalpolitik) Denne indsats er måske ikke så synlig. Der blev spurgt til hvad egne anliggender er. Egne anliggender er forhold, som ikke er reguleret af lovgivning og SVS´ vedtægt.


15. Dirigenten afsluttede mødet.

Herefter var der plads til gode historier, diskussioner øl, vand, brød, kaffe og kage.


Referent Poul Aagaard