Handleplan - vedtaget på Repræsentantskabsmødet d. 28. februar 2019

  • At fortsætte vandplejearbejdet
  • At SvS vil afholde vandplejekurser efter behov
  • At SvS fortsætter arbejdet med at fastholde diskussionen omkring Vandkraftsøen og Stryget.
  • At SvS fortsat indsamler data for vandløbsforbedringer i Storå-systemet til database på hjemmesiden.
  • At SvS forsøger at etablere en tilsvarende database over gydelokaliteter i Storå-systemet.
  • At SvS fortsætter informationen om fiskeundersøgelser.
  • At SvS fortsætter med mødedeltagelse i relevante fora og afgive høringssvar
  • At SvS fortsat søger om tilladelse til afskydning af skarv

Økonomi:

Den betydende økonomi omkring handleplanen drejer sig naturligt nok om vandplejearbejdet.

Idet det ikke er lykkedes at nedsætte et vandplejeudvalg med en vandplejeformand, kan der heller ikke fremlægges en samlet plan.

Der er dog aftalt et møde med Holstebro Kommune og Herning Kommune, hvor vi vil forsøge at lægge en strategi for vandplejen 2019. Et kvalificeret gæt vil være, at arbejdet i Vegen Å får høj prioritet, da det dels ligger nedstrøms søen, og da det hidtidige arbejde har give endog meget gode resultater.

Vi kan ikke opstille en økonomi, da vi dels ikke kender kommunernes engagementsstørrelse og vi heller ikke kender vores egen kontingentindbetalinger endnu.

Der vil også blive søgt eksterne midler, så vi får lavet mest muligt.

Det er dog sikkert, at udgifter ikke vil overstige indtægter!