Handleplan - vedtaget på Repræsentantskabsmødet d. 17. februar 2020

  • At fortsætte vandplejearbejdet
  • At SvS vil afholde vandplejekurser efter behov
  • At SvS fortsætter arbejdet med at fastholde diskussionen omkring Vandkraftsøen og Stryget.
  • At SvS fortsat indsamler data for vandløbsforbedringer i Storå-systemet til database på hjemmesiden.
  • At SvS forsøger at etablere en tilsvarende database over gydelokaliteter i Storå-systemet.
  • At SvS fortsætter informationen om fiskeundersøgelser.
  • At SvS fortsætter med mødedeltagelse i relevante fora og afgive høringssvar
  • At SvS fortsat søger om tilladelse til afskydning af skarv

Økonomi:

Den betydende økonomi omkring handleplanen drejer sig naturligt nok om vandplejearbejdet.

Der kommer et møde med Holstebro Kommune og Herning Kommune, hvor vi vil forsøge at lægge en samlet strategi for vandplejen 2020. Det er rimeligt at antage, at arbejdet i Vegen Å-systemet og Råsted Lilleå-systemet får høj prioritet, da det dels ligger nedstrøms søen, og da det hidtidige arbejde har givet endog meget gode resultater.

Der søges også eksterne midler, så der kan laves mest muligt.

Overordnet arbejder sammenslutningen ikke øst for Vandkraftsøen, før der kommer en passageløsning.

Al viden tilsiger, at udbyttet er alt for ringe i forhold til både menneskelig indsats og økonomi.

På baggrund af SvS-arrangementet med bl.a. DTU Aqua indstiller FU dog, at der etableres 2 gydestryg omkring Nybro Mølle.

Formålet er at redde stallingen, der her findes fåtalligt, og som må antages at være den sidste del af en egentlig stallingebestand i Storå-systemet.

Der forventes ekstern finansiering i størrelsesordenen kr. 100.000.

FUs håb er, at behandlingen af sagen kan gå så hurtigt, at vi kan nå gydningen i år, men det er langt fra sikkert.

En igangsætning vil forudsætte positiv medvirken fra Ørre-Sinding Lystfiskerforening.

Vi kan ikke opstilles en samlet økonomi, da vi dels ikke kender kommunernes engagementsstørrelse, og vi heller ikke kender vores egen kontingentindbetaling fra medlemmer.

Der henstår uforbrugte midler fra sidste år, der bringes i spil til udskudte projekter fra 2019.