Formandsberetning 2023

Sammenslutningen ved Stor

Repræsentantskabsmøde d. 6. feb. 2023

 

2022 var langt om længe et almindeligt år, og der blev i vores regi arbejdet i normalt omfang.

Der blev renset et stort antal gydestryg i Gilbjerg Bæk og Vegen Å.

Via HOF er der projekteret 5 nye gydestryg i Gryde Å. Vi nåede at lave de 4, som venligst blev genfinansieret af Frøjk Fiskepark med et tilskud fra Fiskeplejens gruspulje.

Det sidste forventes færdigt i 2023.

SvS-siden er opdateret med nærmere om de enkelte vandløbs-forbedringer og naturligvis billedmateriale.

Det er dejligt at blive positivt modtaget af lodsejerne, når vi spørger om lov til at arbejde i vandløbene.

Vi kvitterer altid efter endt arbejde med en julekurv og Storå-bogen.

Skulle der være noget, de ikke er helt tilfreds med, får vi det rettet.

I praksis kan det f.eks. være et drikkested, der skal rettes til.

Vi vil have det sådan, at lodsejeren er 100% tilfreds, så der bliver talt pænt om SvS bagefter og sådan, at vi kan komme igen med god samvittighed

Mere om vandplejearbejdet i en særskilt beretning v/ Torben Thinggaard.

Generelt ser det desværre ud til, at gydningen i vandløbsspidserne, hvor havørreden gyder, har været mindre end sædvanligt.

Det er skuffende men nok også forventeligt, når man ser på fangsttallene. De har for havørred været meget lave i 2022.

Tallene viste, at der blev fanget 176 stk. hvoraf der blev hjemtaget 40 svarende til lige under 25%.

I 2021 blev der fanget 234 stk., så der er tale om et fortsat og markant fald fra ikke bare 2021 men også 2020.

Henstillingen om at genudsætte havørred er derfor desværre stadig yderst relevant, ja faktisk mere nødvendig nu end før.

For laks gælder, at fangsterne er opgjort til 255 hjemtagne og en totalfangst på 1037 laks fra Storå-systemet – 1 mindre end sidste år.

Man kan gætte på meget i forhold til havørredens nedtur. Det kan være dårlig klækning, dårligt udtræk af smolt, problemer på ædepladserne osv.

Det skal dog bemærkes, at der er mange – også fra kvalificeret side - der har et stort fokus på skarv.

Det ser ud til, at gydninger er fine, at der er endog meget fine tal for ½- og 1-års fisk, men derefter går det galt.

Det passer meget fint med, at fisken nu har en størrelse, som er attraktiv for skarv.

Talrige mærkningsforsøg har vist, at selv relativt få skarv kan fjerne meget store dele af en ynglebestand.

Bæveren spreder sig fortsat og er som nævnt sidste år i alle betydende vandløb inkl. de små tilløb.

Det er ved undersøgelser konstateret, at der stort set ikke er gydning opstrøms dæmninger med bo, som jo ikke må fjernes.

De tilladte afværgeforanstaltninger - at trække dæmninger lidt ned – er værdiløse.

Jeg er ikke i tvivl om, at man her finder en væsentlig årsag til havørredens nedtur.

Det er normalt sådan, at skal man ændre på tingenes tilstand, er det nødvendigt med faglig viden. Derfor er der også fra flere sider rettet henvendelse til §7-udvalget om et forskningsprojekt, der skal undersøge dæmningers virkning på vandløbsfaunaen.

Vi kender sådan set godt resultatet, da Holstebro Kommune allerede har undersøgt det, men vi er nødt til at have en forskningsinstitution bagved. 

Lystfisker Danmark har som nævnt sidste år nedsat en lille stalling-gruppe. Jeg har på vegne af SvS sæde i gruppen, og det er nu lykkedes at få Søren Kiilerich med i gruppen, da han leder den patruljering, der forsøgsvis sker på en strækning hos Ørre Lystfiskerforening.

Stalling-gruppen har bedt nu tidligere miljøminister Lea Wermelin om en forvaltningsplan for stalling, men det blev afslået.

Vi er dog blevet inviteret til et møde med MST, hvor jeg er blevet bedt om at deltage. Vi vil udfordre Miljøstyrelsen og komme med forslag til nye samarbejdsformer.

Vi vil meget gerne have Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen mere på banen og tage et reelt ansvar.

Vi vil gerne bistå men ikke være ansvarlig for stallingens overlevelse.

Det må være Miljøstyrelsens opgave - ikke lystfiskernes - at passe på vores fælles natur.

For nylig modtog vi en bestandsanalyse for laks i Storå. Den viste, at opgangen var på 5119 laks. Konfidensintervallet på 95 % har ydergrænser fra 2739 til 7499 fisk

Det er en flot fremgang fra 2018 på ca. 850 laks.

Der er dog måske et ”men”.

Når vi ser på tallene, er det altid ud fra middelværdien i usikkerhedsberegningen, og så er det meget tilfredsstillende.

Kigger vi i felten ser det ud til, at gydeaktiviteten har været lavere i år. Det kunne indikere, at vi reelt har haft en lavere opgang.

Dette sagt med alle mulige forbehold.

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af vilde laks er opgjort til 83%, hvilket er meget flot. Da de sidste laks blev udsat i Storå i 2017 og derfor nu er døde, kan vi gå ud fra, at de registrerede udsatte laks alle er fra andre vandløb.

Vi har med andre ord en stærk bestand i Storå.

Vi tog DTUs Fangstjournalen i brug i 2021.

Den fungerer fint. Den får stadigvæk tilretninger og flere og flere foreninger og sammenslutninger kobler sig på.

Jimmy Käehne er fortsat vores ankermand på projektet, og SvS vil gerne takke for det store arbejde.

Det stort anlagte klimaprojekt udarbejdet af Holstebro kommune er blevet underkendt af klagenævnet efter, at Danmarks Naturfredningsforening havde påklaget projektet.

Klagenævnet påpeger mange og store mangler i naturhensynet.

Hvad der så sker nu, ud over at Holstebro Kommune henvender sig til Miljøministeren, står hen i det uvisse.

På sidste repræsentantskabsmøde blev der spurgt til fordelingen af hun- og hanlaks.

Jeg har fået det undersøgt ved DTU Aqua. Svaret er ret omfattende, så det er lagt på hjemmesiden.

Kort kan siges, at selv om der kan være forskydninger i antallet, er der ikke noget problematisk i det.

Der skal rettes en velfortjent tak til de jægere, der yder en stor indsats med at regulere skarv.

Det er blevet til ikke så få fugle mindre.

Mere herom ved særskilt beretning fra John Balleby.

En stor tak til dem, der giver en hånd med ved vandplejearbejdet.

De fortjener den.

En særlig tak til Torben Thinggaard for et helt enormt stykke arbejde med planlægning, for at være overhoved i den praktiske udførelse og ikke mindst den efterfølgende overvågning, så vi ved noget om gydesuccesen.

Har man i kredsen nogle, der kunne tænke sig at være med, så giv dem et vink om Facebook-gruppen Stenbiderne.

Her finder man opslag om projekter efterhånden, som de er klar.

SvS-medlemmerne modtager også invitationer via mail.

Hermed overlades beretningen til Repræsentantskabets behandling

 

Gunnar Houlby Pedersen

Formand