Dagsorden

Referat

01) Valg af dirigent

Frederik Aagaard

Fremmødte stemmer.

Der var 10 medlemmer mødt frem med tilsammen 2906 stemmer.

02) Formandens beretning 2020

Ingen kommentarer. Godkendt

Formandens beretning 2021

Claus Jensen: Har man en ide om fordeling af han og hun laks?

Gunnar: det har men ikke.

Claus: hvis fordelingen mellem hanner og hunner ændrer sig pga. klimaforandringer kan det få indflydelse på gydning og bestandsudvikling.

Jens Hvam: Efterspørger skarv reguleringstilladelser.

Gunnar: Der skal rettes henvendelse til John Balleby der koordinere skarvindsatsen i SVS-regi.

Jens Hvam: Ved Karup Å ligger den på sammenslutningens hjemmeside, og jægeren kan selv hente den der, det giver flere jægere. Tvis Å er totalt spærret af bæverdæmning.

Karl Ole: de 4 store spærringer i DK (Tange, Vandkraftsøen …) er det ikke en EU-ting at få skabt fri passage.

Gunnar redegjorde for den af Miljøministeren udsatte beslutning.

Godkendt

03) Kassererens beretning

Regnskab for 2020 og 2021 fremlagt og godkendt.

Karl Ole: opfordre til at det er miljøvenlige patroner der indkøbes.

Budget fremlagt og godkendt

04) Udvalgsberetninger

Gunnar fremlagde udvalgsberetninger da Torben Thinggaard havde meldt afbud. Skarv og nu også bæver er blevet en reel trussel for målopfyldelse af vandløbene. Skarven æder virkelig mange fisk, og bæveren spærrer for adgang til gydesteder.

Der er fra 1/8 – 31/12 2021 reguleret 518 skarv. Stor tak til skarvjægerne. Deres indsats er vigtig. Virkelig gode projekter med udlægning ag gydegrus i Vegen Å, og fiskene har taget særdeles godt imod dem. Fint samarbejde med kommuner og lodsejere om projekterne. Det er vigtigt, at lodsejerne også er tilfredse, når vi er færdige. Der er derfor brugt penge på udbedringer af kreaturvandingssteder.

Frederik Aagaard: Signalkrebs er i tilløb til Råsted Lille Å. Gunnar: Man skal muligvis ikke forsøge at fange så mange som muligt, da det typisk er de store krebs, der bliver fjernet, og de store krebs er kannibaler og æder løs af de små. DTU er i tvivl om, de gør skade på gydebankerne, da de typisk er i dvale medens æggene ligger i bankerne. Krebs bliver først rigtig aktive hen i maj-juni, når temperaturen i åen er steget. Større skade er jo nok, at de underminerer brinkerne og skaber sandvandring, et tveægget sværd, da nogle vandløb har en tendens til at blive smalle og dybe, hvilket sammenstyrtede brinker modvirker.

05) Indkomne forslag

1. Ændring af §7.6 så der nu står, at indkomne forslag skal udsendes til alle medlemmer af SVS 3 uger før Repræsentantskabsmødet.

2. En debat om kontrol og om hvordan det kan aftales mellem foreningerne, og om foreningerne har nok kontrollører. Ulovligt fiskeri er blevet et civilt søgsmål.

3. Det blev oplyst hvad ”håndteres af SVS” ved ulovligt indberettet fisk dækker over.

4. Livlig debat om det er de rigtige antal meter fiskevand hver forening har oplyst.

Karl Ole stillede kraftigt spørgsmål ved, om HOF har opgivet det rigtige antal, mener det er for stort.
Gunnar/ Jimmy: Antal meter beror på hvad lodsejerne har oplyst til HOF, de kommunale stykker er ikke regnet med.

5. FU: §7.2 ændres så der ikke er krav om 2 årlige rep. møder. Blev vedtaget.

6. Vedtaget at temperatur lukning af fiskeriet kun gælder A-vand (hovedløbet nedstrøms Vandkraftsøen)

Claus Jensen: Hvordan får kommunens borgere besked når fiskeriet lukkes?

Gunnar: det bekendtgøres på nettet (Kommunens egen hjemmeside, SVS-hjemmeside, TV-Midt/Vest, Regionalradioen og Dagbladet Holstebro-Struer.

06) Formanden fremlægger forretningsudvalgets forslag til handlingsplan med tilhørende økonomi for det kommende år til godkendelse.

Vedtaget – Lægges på hjemmesiden.

Jens Hvam: Torben Thinggaard er sat i gang med undersøgelser af Storå opstrøms Vandkraftsøen. Foreslog supplering af gydebanker ved 4 stationer.

Gunnar: Vi kikker på det.

Karl Ole: Er der nogen der ved hvad påvirkning den planlagte dæmning ved motorvejen får på fisk, sandvandring mm.

Gunnar: Det ved vi ikke noget om.

07) Fastlæggelse af kontingent.

Kontingent foreslået uændret, hvilket blev godkendt.

a) Grundkontingent

 

b) Vandløbsstrækninger, der af DTU defineres som laksefiskevand, afregner pr. meter i forhold til vedtaget vandplejebeløb under pkt. 06

 

c) Så længe myndighederne har særlige bestemmelser for området øst for søen, afregnes der forholdsvist.

 

08) Valg af formand efter tur

Gunnar genvalgt

09) Valg af kassereren efter tur

Carsten genvalgt

10) Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer efter tur

Flemming, Torben og Poul genvalgt

11) Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget

Jakob genvalgt

12) Valg af 2 bilagskontrollanter

Claus og Kristian genvalgt

13) Valg af 1 suppleant for bilagskontrollanterne

Jens genvalgt.

14) Eventuelt

Jimmy pløjer fangstindberetningerne igennem for at se om der er ændringer i forholdet mellem antal hanner og hunner.

Claus Jensen: Mangler på statens salgssted for fisketegn (Fisketegn.dk) oplysninger om, at der skal købes fiskekort til den respektive forening, der har fiskeretten, samtidig med at man skal have et statsfisketegn, en del specielt udlændinge og turister tror det er nok med statsfisketegnet, vil SVS opfordre DSF og myndigheder til en bedre info?

Gunnar: Det kan foreninger, der selv er medlem af DSF presse på for hos DSF. Aftalt at Vemb og HOF retter henvendelse.

Karl Ole: Skal §7 ændres?

Gunnar: Nej, alle kan møde op, men kun 1 fra hvert medlem kan sidde med stemmerne.

Claus Borg: Tæller skarvregulering med som vandpleje (yde for at få del i laksekvoten)?

Gunnar: Ja det er også en meget vigtig ting.