2018 Fiskeundersøgelser i Idom Å.JPG

2018 Undersøgelse af fiskebestanden i Idom Å

Holstebro Kommune har i perioden 29.-31. oktober 2018 fået undersøgt fiskebestanden på en 12 km lang strækning af Idom Å. Formålet var at belyse udbredelsen af ørred og laks efter nedlæggelsen af Idom Dambrug og dambrugets stemmeværk i 2016. Samme strækning blev undersøgt i 2014.

Resultat af undersøgelsen:

På den undersøgte strækning var der en markant større laksebestand i både udbredelse og tæthed sammenlignet med undersøgelsen i 2014. I 2018 var der vild lakseyngel på hele strækningen fra Ormstrupvej til udløbet i Storå, mens det kun var tilfældet på strækninger nedstrøms Idom Dambrug i 2014.

6 stationer blev undersøgt intensivt og her var målsætningen om god økologisk kvalitet opfyldt på halvdelen af stationerne med lakse- og ørredtætheder på 190-245 pr. 100 meter vandløb. Den restaurerede strækning ved det nedlagte Idom Dambrug havde den mest alsidige fiskefauna med laks, ørred, elritse, strømskalle, 3-pigget hundestejle, bæklampret og ål. Ved dambruget var målsætningen derimod ikke opfyldt i 2014.

3 steder var tilstanden ringe med tætheder væsentligt under 100 stk. lakse- eller ørredyngel pr. 100 meter vandløb. De lokaliteter hvor ørred- og laksebestanden var ringe var årsagen hovedsageligt blød og sandet bund uden sten og grus.

Undersøgelsen inkluderede også registrering af bæveraktivitet. Der blev fundet frisk bæverafskær på både øverste, mellemste og nederste del af den undersøgte strækning, men ingen bæverdæmninger.

keyboard_arrow_right Læs hele undersøgelsen her