2011 Bestandsstørrelser og gydeoverlevelse.JPG

2011 Bestandsstørrelse og gydeoverlevelse hos atlantisk laks i Storå

Som en del af forvaltningsplanen for atlantisk laks Danmark foregår der moniteringer af de vestjyske lakseåer, hvor en eller flere parametre undersøges, for at kunne følge bestandenes udvikling.

Nærværende undersøgelse havde til formål at beskrive bestandsstørrelsen af laks i Storå umiddelbart inden gydningen, samt at identificere de vigtigste gydeområder og undersøge hvor stor en andel af laksene, der overlever gydningen.

I begyndelsen af oktober 2010 blev 169 laks fanget under elektrofiskeri og mærket med PIT‐mærker.

Af de 169 laks blev 34 også mærket med radiosendere.

I november 2010 blev der igen elektrofisket, og ud fra genfangster af de mærkede laks kunne der udregnes et bestandsestimat af laks i Storå.

Bestandsstørrelsen af laks i Storå blev estimeret til at være 1390 laks.

Pejlingerne af de radiomærkede laks viste, at 94% af gydningen foregik i Storå’s hovedløb samt tilløbene Vegen Å, Gryde Å og Råsted Lilleå nedstrøms Vandkraftsøen i Holstebro.

Gydningen fandt hovedsageligt sted i perioden fra medio december til medio januar. Minimum 47% af de radiomærkede laks overlevede gydningen og trak efterfølgende ud i Nissum Fjord. De laks der trak i fjorden, forlod Storå spredt over en periode fra ultimo januar til primo maj.

Skælaflæsninger fra 182 laks viste, at cirka 8% af den samlede opgang i 2010 bestod af laks, som var på deres anden gydevandring. Resultaterne fra undersøgelsen viser en positiv fremgang i bestanden af laks i Storå og, at lakseopgangen primært fordeler sig på den tredjedel af Storå‐systemet, der ligger nedstrøms Vandkraftsøen.

Det viste sig også, at en meget stor andel af laksene overlever gydningen og efterfølgende vandrer i Nissum Fjord. Som led i forvaltningen af laks, er dette resultat særdeles betydningsfuldt, da disse laks potentielt kan bidrage væsentligt til kommende års gydebestand.

keyboard_arrow_right Du kan læse hele undersøgelsedn her