2018-331 Laksebestanden i Storå 2015.JPG

2017 Laksebestanden i Storå i 2015

Laksebestanden er blevet undersøgt i 2015. Rapporten har været længe undervejs, men nu den har følgende sammenfatning

I denne rapport beregnes et estimat for bestandsstørrelsen og status for rekrutteringen i bestanden af lakse-ungfisk i Storå i 2015. Bestandsstørrelsen og status for denne blev beregnet ved en model der kombinerer observerede laksetætheder, maksimalt mulige tætheder og vandløbets habitatkvalitet.

Laksebestanden i Storå systemet blev undersøgt ved befiskninger og opmåling af habitatforholdene i sensommeren/efteråret 2015, suppleret med resultater fra undersøgelser af enkelte restaurerede strækninger i 2012 – 2015.

Størrelsen af bestanden (2015) af vilde ½-års laks blev beregnet til i alt 225.700 (104.400-389.700) stk., heraf 18.600 (11.000-21.900) stk. opstrøms og 207.200 (93.400-367.800) stk. nedstrøms Vandkraftsøen ved Holstebro.

Bestanden af vilde 1-års og ældre unglaks var 68.000 (23.100-113.600) laks, heraf 2.900 stk. (1.300-5.300) opstrøms Vandkraftsøen og 65.100 stk. (21.800-108.300) nedstrøms søen.
Udsatte laks blev kun fundet nedstrøms søen, hvor bestanden er beregnet til 12.600 (8.700-15.300) stk. 1-års og ældre laks.

Med de eksisterende habitatforhold er den maksimale bestand af ½-års laks, som åen kan rumme, beregnet til ca. 721.500 (599.400 – 855.400) stk. med ca. 398.800 stk. (337.900-465.400) opstrøms og 322.700 (261.500 – 390.000) stk. nedstrøms Vandkraftsøen. Dermed udgjorde den aktuelle bestand i forhold til den maksimalt mulige bestand (rekrutterings status) ca. 4,7 % opstrøms og ca. 64,2 % nedstrøms søen.

Antallet af naturligt producerede smolt som bestanden af ungfisk vil producere er beregnet til 58.700 (25.500 - 100.600) stk. ved en smoltifikations-rate på 20 % (Koed et al. 2006) og hhv. 26.400 (11.500-45.200) ved en smoltifikations-rate på 9 % (Kennedy et al. 2012).

Med årlige udsætninger på 16.000 ½-års og 37.000 1-års laks er den forventede årlige smoltproduktion fra udsatte laks på ca. hhv. 10.600 eller 4.800 smolt, afhængig af smoltifikations-raten.

Baseret på den aktuelle bestand var den samlede årlige produktion af smolt (vilde og udsatte) var altså på ca. hhv. 69.300 og 31.200 afhængig af smoltifikations-raten.

Under forudsætning af, at vandløbets bestand af ungfisk har været stabil i årene før undersøgelen er den estimerede havoverlevelse, set i forhold til opgangen af vilde laks i 2013 på ca. 1,3 % for laks med flere havår (msw-laks) og 2,2 % for laks med 1 havår (grilse), ved en smoltifikations-rate på 20 %. Tilsvarende er den beregnede havoverlevelse ved en smoltifikations-rate på 9 %, 2,8 for msw laks hhv. 4,9 % for grilse.

keyboard_arrow_right Du kan læse hele rapporten her