2021 04 Laks april 2020

Laksekvoten 2022

 

Sammenslutningen ved Storå har i år fået en kvote på 400 laks. 

Som sædvanligt er kvoten opdelt med 5 stk. øst for Vandkraftsøen og tilløb. I hovedløbet vest for Vandkraftssøen må der hjemtages 395 stk. De 395 laks er delt i 2 grupper på 220 laks på 73 cm eller derunder og 175 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden.

Kvoten er noget mindre end sidste år. Det skyldes den generelle nedgang i laksefangsterne i Danmark. Se figuren herunder.

De samlede fangster af laks i perioden 2010-2021

De samlede fangster af laks i 2021 er på et lavere niveau end i årene 2020, 2019, 2018 og 2017. I perioden 2014-2018 var der en tydelig stigning i fangster – grøn trend-linje. I flere vandløb er der tale om en stagnation eller et fald i fangsterne i 2019, 2020 og 2021 – rød trend-linje. (Kilde: FIskepleje.dk)

Som noget nyt har DTU Aqua i år lavet en redegørelse for de enkelte åer, der tydeliggør, hvorfor kvoterne er blevet reduceret.

Redegørelse for Storå ses herunder:

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Storå vandsystem i 2022

I 2021 var der et større fald i fangsten af laks, som var den laveste siden 2015. I 2021 var andelen af grilse i bestanden tillige lav.

Overordnet set er vurderingen, at bestanden udviser et fald i størrelse. Udviklingen i bestanden skal fortsat følges, og derfor er det planen, at der i 2022 bliver udført en undersøgelse af laksebestanden i Storå.

Storå er det eneste vandsystem ud af otte vest- og sønderjyske laksevandløb, hvor der ikke sker bestandsophjælpning ved opdræt og udsætning af laks. Udsætningerne ophørte i 2017 og derfor er opgangen i 2022 baseret på naturlig reproduktion. Dertil er der en vis strejfning fra andre vandløb, primært Skjern Å.

Bestanden af laks i Storå er derfor helt afhængig af en tilstrækkelige stor naturlig reproduktion. Fri adgang til de tilløb, som ligger nedstrøms spærringen ved Holstebro, er derfor ekstra vigtigt for alle vandsystemets anadrome fiskearter, som benytter tilløbene som gyde- og opvækstområder.

Storå-systemet er i dag det laksevandløb, som har flest dæmninger skabt af bæver. Dæmningerne kan spærre for fiskenes frie adgang til vigtige gyde- og opvækstområder. I de fire største tilløb til Storå, der i dag har de største potentialer for laksefisk, er der bæverdæmninger, som hindrer fri passage for både op- og nedvandrende fisk. Dæmningerne spærrer derfor for fri adgang til væsentlige gyde- og opvækstområder.

Der er også andre faktorer, som har en dokumenteret dødelighed på laksesmolt fra Storå-systemet. Undersøgelser har dokumenteret, at skarv æder en del af laksesmoltene og ungfiskene og at denne faktor er en årsag til øget dødelighed hos unglaks. Dette bidrager dermed også til den manglende fremgang i bestandene.

I 2022-23 forventer man en genopretning af fuld faunapassage ved det nu nedlagte Munkbro Dambrug og derved får fisk fri adgang til en større del af tilløbet Vegen Å. Stemmeværket er delvis fjernet fra og med foråret 2022.

Ud fra en samlet biologisk vurdering fastsættes kvoten for 2022 på et lavere niveau end i 2021 til i alt 400 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer gunstig bevaringsstatus og en øget bestandsstørrelse. Et yderligere fald i bestanden af laks i Storå vil føre til yderligere reduktion af kvoten.

(Kilde: Fiskepleje.dk)

En meget udførlig redegørelse for lakseforvaltningen kan læses her:

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022 - Fiskepleje.dk